ALGEMENE VOORWAARDENVerkoopsvoorwaarden

Onze verkoopsvoorwaarden zijn bepaald in het document dat u kan raadplegen of downloaden via deze link.Privacy

WAT IS GDPR ?

General Data Protection Regulation (GDPR) of in het Nederlands Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is een verzameling van regels om de gegevens van Europese burgers beter te beschermen.

Het maakt voor GDPR niet uit waar deze data zijn opgeslagen; zodra het gaat over gegevens van Europese burgers moet de organisatie die de gegevens opslaat in orde zijn met GDPR.

De GDPR-wetgeving is een aanvulling op de reeds bestaande wet op de privacy en gaat in voege op 25 mei 2018.

Vanaf die dag moet elke organisatie die persoonlijke gegevens van EU burgers opslaat en verwerkt in staat zijn om aan te tonen welke persoonlijke gegevens er worden opgeslagen, hoe deze worden verwerkt en welke maatregelen er werden genomen om deze gegevens te beschermen.

De gegevens waarover we het hier hebben zijn zowel persoonlijke gegevens van klanten als van uw eigen werknemers.

Bijkomende informatie kan u vinden op de website van de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA).


BASISPRINCIPES

- Bescherming van gegevens van EU burgers: Voor Art of Work gaat het over gegevens van particuliere klanten (bv. naam, geslacht, geboortedatum, adres, telefoon, e-mail,...)

- Maatregelen treffen tegen gegevensverlies (backup, inbraakbeveiliging,...)

- Procedures opstellen voor het verzamelen en opslaan van persoonlijke gegevens

- Toestemming vragen om persoonlijke gegevens te mogen opslaan en gebruiken

- Elke persoon heeft het recht om 'vergeten' te worden

- Art of Work is verantwoordelijk voor het nemen van betere beschermingsmaatregelen

- Elk mogelijk gegevenslek moet binnen de 72 uren worden gemeld


BETROKKEN PARTIJEN BIJ Art of Work

- EU burger

- persoon wiens persoonlijke gegevens worden verwerkt (= klant van Art of Work)

- verantwoordelijke / partij die de gegevens opslaat (= Art of Work)

- verwerker / partij die data verwerkt en gebruikt (= Art of Work)

- subverwerker / 3e partij aan wie Art of Work gegevens doorgeeft


BEWAARTERMIJN

Art of Work bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Persoonsgegevens die wij hebben bekomen worden bijgehouden tot maximaal 5 jaar na laatste contact.


RECHTEN VAN DE EU BURGER

Een persoon heeft steeds het recht om te weten welke gegevens er worden opgeslagen en waarvoor deze gegevens worden gebruikt. Deze informatie wordt op een transparante (duidelijke), snelle (binnen de 30 dagen) en kosteloze manier ter beschikking gesteld van de klant.

Art of Work zal zich altijd eerst vergewissen van de identiteit van de aanvrager vooraleer wij uw gegevens aan deze persoon doorgeven.

Naast het recht op informatie heeft de EU burger ook nog volgende rechten:

- Het recht om vergeten te worden, dit wil zeggen dat op elk moment alle persoonlijke gegevens van een persoon moet kunnen worden gewist, tenzij u wettelijk verplicht ben om deze bij te houden.

- Het recht op verbetering, bijvoorbeeld aanpassen van adres, e-mail, telefoonnummer,...

- Het recht op beperkte verwerking, dit wil zeggen dat de persoon op elk moment kan beslissen welke gegevens nog mogen worden gebruikt, en voor welke doeleinden.

- Het recht op overdracht, burgers kunnen hun gegevens overdragen van de ene dienstverlener naar de andere.


BEVEILIGING VAN DE GEGEVENS

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

- Onze medewerkers en onderaannemers worden geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

- Alle personen die namens Art of Work van uw gegevens kennis kunnen nemen zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

- We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.

- Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.

- We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.


Indien u na het doornemen van onze privacy verklaring - of in algemenere zin - vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Cookies

Deze website maakt enkel gebruik van essentiële en functionele cookies, zoals bijvoorbeeld Google Analytics. Google Analytics zal hiervoor functionele cookies wegschrijven die nodig zijn voor een correcte werking. De gegevens worden gebruikt om inzicht te krijgen in het gebruik van onze website. De gegevens worden anoniem verwerkt en worden niet gedeeld met Google.

Art of Work maakt geen gebruik van marketing cookies.

Contactgegevens

Art of Work - Emilie Gueluy

+32 (0)479 74 10 60

info@artofwork.be